Wednesday, December 16, 2015

Бие даалтын ажил

 1. Maslow's Hierarchy of Needs theory
 2. Henzberg's Two Factor Theory
 3. Vroom's Expectancy Model
 4. ERG Theory
 5. Equity Theory
 6. Goal Setting Theory 
 7. Суралцахуйн Монгол ухаан
 8. Анги удирдах менежмент
 9. Багш мэргэжлийн хөгжлийн практик загвар
 10. Багшлахуйн Монгол ухаан
 11. Орчин үеийн багшийн харьцуулсан загварчлал
 12. Сургалтын менежментийн үүднээс зохион байгуулах арга боломж
 13. Аль нэг улс орны сургалтын үйл ажиллагаа (Mind Map)
 14. Бүлгийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулах

No comments:

Онцлох мэдээлэл