Wednesday, August 8, 2012

Мэдээллийн технологичийг сонгон шалгаруулалтанд урьж байна

Дасан Зохицох Сан, НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн санхүүжилт, дэмжлэгээр Байгаль Орчин, Аялал Жуулчлалын Яамнаас хэрэгжүүлж буй “Экосистемд түшиглэсэн дасан зохицох арга хэмжээг уур амьсгалын өөрчлөлтөд өндөр эрсдэлтэй голуудын сав газарт хэрэгжүүлэх нь” төслийн хүрээнд хийгдэж буй “Уур амьсгалын өөрчлөлт, түүний нөлөөллийг бууруулах, экосистемд түшиглэсэн дасан зохицох арга хэмжээний вэб хуудсыг шинэчлэх” ажилд хамтран оролцох сонирхолтой Мэдээллийн технологич / Вэбмастерийг сонгон шалгаруулалтанд урьж байна.

No comments:

Онцлох мэдээлэл