Tuesday, June 19, 2012

Монгол Улсын Их Хурлын 2012 оны сонгуульд нэр дэвшигчдийг танилцуулж байна.

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.12, 29.13 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн Сонгуулийн ерөнхий хороо, тойргийн хороо нам эвсэл, нэр дэвшигчдийг бүртгэсэн болно.
Иймд Сонгуулийн ерөнхий хороо Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.17 дахь хэсэгт заасны дагуу нийт нэр дэвшигчдийн нэрийн жагсаалтыг тойрог болон улсын хэмжээнд нэгтгэж нийтэд мэдээлж байна.

Монгол Улсын Их Хурлын 2012 оны сонгуулийн тойрогт нэр дэвшигчид

Татах

Монгол Улсын Их Хурлын 2012 оны сонгуульд нам, эвслээс жагсаалтаар нэр дэвшигчид

Татах

No comments:

Онцлох мэдээлэл