Thursday, May 3, 2012

ТӨРИЙН НУУЦЫН ТУХАЙ МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

ТӨРИЙН НУУЦЫН ТУХАЙ
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Нийтлэг үндэслэл
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ Төрийн нууцыг тогтоох, нууцлах

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ Төрийн нууцыг хамгаалах, хариуцах
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ Төрийн нууцтай танилцах, түүнийг шилжүүлэх, татан авах
ТАВДУГААР БҮЛЭГ Бусад зүйл
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Н. БАГАБАНДИ

No comments:

Онцлох мэдээлэл